O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Certifikáty Najnovšie projekty Rok 2010-2011 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 História ŽelV

Z HISTÓRIE

Myslím, že je to na správnom mieste že v tejto časti spomeniem niektoré referencie z obdobia Železničného vojska (ŽelV), pretože časť zamestnancov Želv a po nej TOOŽ rozpočtovej organizácie prešlo transformáciami až do našej spoločnosti.

Technická ochrana a obnova železníc a.s. (TOOŽ) nadväzuje na dlhodobé skúsenosti a vysokú odbornú úroveň prác realizovaných TOOŽ rozpočtovou organizáciou a Železničným vojskom (ŽelV) na stavbách v oblasti mostného staviteľstva a traťového hospodárstva, počnúc rokom 1918, kedy začali pôsobiť železničné jednotky v rôznych organizačných štruktúrach až do 31.12.2002, kedy bolo ŽelV v Slovenskej republiky zrušené a transformované na TOOŽ rozpočtovú organizáciu. Počas svojej existencie v samostatnej Slovenskej republike od roku 1993 do roku 2002 vykonávalo ŽelV odbornú prípravu svojich príslušníkov na mnohých akciách po celom území Slovenskej republiky.

Stavebné akcie – oblasť traťového hospodárstva

Vojenský odborný výcvik v stavbe a obnove železničných tratí bol zameraný hlavne na:

• vykonávanie komplexnej rekonštrukcie a obnovy železničného zvršku (KRŽZ) pre ŽSR, v železničných úsekoch Turany – Vrútky, koľaj č. 1, Slovenské Nové Mesto – Michaľany, koľaj č. 1 a 2, Ružomberok – Ľubochňa, koľaj č. 2, Zlatovce – Melčice, koľaj č. 1 a 2, Nemšová – Lednické Rovne, Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice a Jesenské – Výhybňa Lúky, koľaj č. 1 a 2 v celkovej dĺžke 85,606 km a 3,612 km sanácií podvalového podložia.

• výstavbu nového železničného zvršku – vlečky pre Poľnonákup Tatry š.p. Poprad v dĺžke 0,711 km a obchádzkovú železničnú trať v dĺžke 1,455 km pre spojazdnenie provizórnych železničných mostov v rámci výstavby Vodného diela Žilina,

• opravy a údržbu železničných vlečiek pre mimorezortných objednávateľom – Armádu SR v Zemianskych Kostoľanoch, Nemeckej, Bánovciach nad Bebravou, Benzinol, a.s. obchodný závod Ružomberok, Slovenu š.p. Žilina, ZŤS TEES a.s. Martin a vlastnej železničnej vlečky v Liptovskom Mikuláši v celkovej dĺžke 11,107 km,

• zachovanie technickej historickej pamiatky – unikátnej Historickej lesnej úvraťovej železnice Vychylovka – Beskyd vykonaním jej generálnej opravy v celkovej dĺžke 8,151 km pre Kysucké múzeum v Čadci,

• rekonštrukciu historicky i technicky ojedinelej úzkorozchodnej železničnej trate Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice v dĺžke 4,348 km pre ŽSR.

Hodnota diela vytvoreného ŽelV v rokoch 1993 – 2002 v oblasti traťového hospodárstva činila 708,6 mil. Sk.

Mostné akcie – oblasť mostného staviteľstva

Odborná príprava ŽelV v oblasti mostného staviteľstva bola zameraná na montáž a demontáž oceľových mostných konštrukcií ŽM-16, ŽM 16 M, pilierového materiálu PIŽMO, obsluhu špeciálnych zariadení a prostriedkov – zdvíhacích hydraulických zariadení HYRA M, pracovných pontónových súlodí PS 50, PS 25 a uvoľňovacích prostriedkov, tankov VT 55 a automobilov AV 15:

• pre ŽSR to bola montáž a výsun železničného mosta ŽM-16 dĺžky 36 m na železničnej trati Čadca- Skalité, výsun a osadenie železničného oceľového mosta v zriaďovacej stanici Žilina – Teplička, práce (montáž piliera PIŽMO, zdvih a spúšťanie mosta) pri rekonštrukcii železničného mosta dĺžky 53 m na trati Levice – Úľany nad Žitavou a nasadením pracovných pontónových súlodí PS 50 a PS 25 na práce a prepravu materiálu v koryte rieky Váh, prispelo výraznou mierou k zefektívneniu prác pri sanácií medziľahlého piliera železničného mosta na trati Hlohovec – Leopoldov. Najnáročnejšou akciou po stránke technologických prác, technického a materiálového zabezpečenia, bola rekonštrukcia mostov cez rieku Váh vyvolaná výstavbou Vodného diela Žilina, súčasťou ktorej bolo zriadenie dvoch provizórnych železničných mostov ŽM 16 M v dĺžke 2 x 135 m. Staré oceľové mosty dĺžky 2 x 114 m (každý o troch mostných poliach) boli odstránené kombináciou pozdĺžneho výsunu (2 mostné polia) a priečneho odsunu so strhnutím do riečiska (4 mostné polia). Pomocou uvoľňovacích automobilov AV 15 boli oceľové konštrukcie z riečiska odsunuté na breh a zdemontované. Na výstavbe nových mostov sa ŽelV podieľalo montážou a demontážou pozdĺžnej a priečnych zasúvacích dráh. Porovnateľný charakter činnosti mala obnova železničného mosta cez rieku Bodrog v Strede nad Bodrogom, kde ŽelV zriadilo montážnu plošinu v dĺžke 90 m, pozdĺžnu vysúvaciu dráhu v dĺžke 168 m a dve priečne zasúvacie dráhy v dĺžke 52 m z materiálu PIŽMO a IP nosníkov. Časť montážnych prác v riečisku bola vykonávaná pomocou pontónových pracovných súlodí PS 50 a PS 25. Technologicky náročný bol zdvih starej oceľovej konštrukcie dĺžky 88 m s hmotnosťou 651 t do výšky 3,6 m nad terén a jej priečny odsun a pozdĺžny výsun mimo koryta rieky Bodrog. V závere pôsobenia v roku 2002 vykonalo ŽelV pozdĺžny výsun mostného poľa novej konštrukcie a ďalšie práce na rekonštrukcii mosta v roku 2003 už zabezpečovala nástupnícka organizácia TOOŽ.

• pre Cestné stavby Žilina, vykonalo montáž a demontáž podporných konštrukcií z materiálu PIŽMO a IP nosníkov na stavbe oblúkového cestného mosta cez koryto rieky Váh v Považskej Bystrici, pričom časť prác bola realizovaná z pracovných súlodí PS 50 a PS 25 na vodnej hladine,

• pre Doprastav OZ Žilina, postavilo provizórny cestný most Bailey Bridge dĺžky 43 m pri stavbe diaľnice v úseku Skalka – Nemšová, montáž podpornej skruže z materiálu PIŽMO pri stavbe mosta cez rieku Váh na diaľničnom prevádzači v Nemšovej a montáž a demontáž pomocných pilierov PIŽMO pri výstavbe estakády v Žiline,

• pre Cestné stavby Nitra, vykonalo montáž a demontáž podpernej skruže z materiálov PIŽMO pre diaľničný privádzač D2 – Petržalka,

• pre Dopravné stavby Žilina, pri rekonštrukcii cestného mosta nad železničnou traťou v Kraľovanoch vykonalo zdvih a osadenie 3 mostných polí pomocou hydraulických zariadení HYRA M,

• pre Hydrostav OZ Šaľa, vykonalo pri stavbe diaľničného mosta na D1 Hybe – Važec montáž podpernej skruže z materiálu ŽM-16 a PIŽMO a manipuláciu so skružou v jednotlivých mostných poliach podľa postupu prác objednávateľa,

• pre Váhostav Žilina, v rámci výstavby Vodného diela Žilina vykonalo montáž a demontáž technologického mosta z materiálu Bailey Bridge dĺžky 84 m cez rieku Váh pri Strečne.

Pomoc ŽelV pri odstraňovaní následkov povodní v rokoch 1997 – 1998

Krízová situácia

Krízová situácia

Verejnosť ocenila pomoc ŽelV pri odstraňovaní následkov povodní v rokoch 1997 – 1998. ŽelV postavilo v obci Terchová náhradný most ŽM 16 M dĺžky 36 m upravený na cestnú prevádzku za 3 dni. V obci Zubrohlava vykonalo zdvih a podoprenie poškodeného mosta cez riečku Polhoranka. V obci Behárovce postavilo cestný provizórny most z materiálu Bailey Bridge v dĺžke 15 m a v obci Dobrá Vôľa v dĺžke 21 m. Po obnove pôvodných mostov bola následne vykonaná ich demontáž.

Misie OSN UNPROFOR, UNF a UNTAES

ŽelV sa podieľalo aj na obnove vojnou zničených mostov na území bývalej Juhoslávie v rámci misií OSN UNPROFOR, UNF a UNTAES. Odborníci ŽelV riadili a realizovali obnovu mostov v Strmenji,, Petrinji a Brusniku z materiálu ŽM-16 v celkovej dĺžke 122 m. Taktiež sa podieľali na stavbe a prevádzkovaní pontónového mosta na Ceste života cez rieku Neretva.

V období rokov 1993 – 2002 vykonalo ŽelV montáž a výsun 15-tich mostov v dĺžke 697 m, montáž 3781 t a demontáž 2333 t materiálu PIŽMO, demontáž 8-mich oceľových mostov dĺžky 432 m, zabaranilo 1138 m pilót. Celková hodnota diela vytvoreného ŽelV v oblasti mostného staviteľstva činila 87,5 mil. Sk.