O NÁS INFORMÁCIE STAVEBNÁ ČINNOSŤ DOPRAVA PRENÁJOM REFERENCIE KONTAKT
Certifikáty Najnovšie projekty Rok 2010-2011 Rok 2009 Rok 2008 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2005 História ŽelV

Akcia Dubná skala – Turany

Akcia Dubná skala – Turany – Stavba podporných oceľových konštrukcií PIŽMO a vodorovných oceľových nosníkov. Diaľnica D1 v úseku Dubná skala – Turany je súčasťou základného diaľničného ťahu v Slovenskej republike v smere západ – východ, je situovaná v trase multimodálneho koridoru č. V (vetva A) Bratislava – Žilina – Poprad – Košice – Užgorod – Ľvov celoeurópskej cestnej siete, ako aj európskej cesty E 50. Medzi rozhodujúce časti stavby okrem diaľnice patrí diaľničný privádzač Martin, štyri mimoúrovňové križovatky Dubná skala, Martin 1, Martin 2, Turany, obojstranné odpočívadlo Turčianska Štiavnička, 27 nových trvalých mostov a 2 rekonštrukcie mostov,

Naša spoločnosť vykonáva pre objednávateľa v tomto úseku výstvaby dialnice stavbu podporných oceľových konštrukcií PIŽMO a vodorovných oceľových nosníkov rôznych typov.

Zahájenie Stavby bolo koniec roku 2012 a plánované ukončenie rok 2014.

Objednávateľom stavby je spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a. s., Žilina, a celkový rozsah objednaných prác sa vzťahuje na tieto stavebné objekty:

 • Dubná skala SO-201 DC1
 • Dubná skala SO-201 DC2
 • Dubná skala SO-201 DC2 Z23
 • Dubná skala SO-205
 • Dubná skala SO-210
 • Dubná skala SO-205
 • Dubná skala SO-212
 • Dubná skala SO-218
 • Dubná skala SO-224
 • Dubná skala SO-225
 • Dubná skala SO-227

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

Meranie a monitorovanie statických a dynamických zaťažení na pilieroch podpernej konštrukcie v Kurimanoch.

Naša spoločnosť Technická obnova a ochrana železníc, a.s. je zhotoviteľom podperných oceľových konštrukcií z pilierového mostného materiálu PIŽMO (Pilier železničný mosný) a vodorovných nosníkov na diaľnici D1 Jánovce-Jablonov na stavebnom objekte SO-206-00 Kurimany, most v km 5,438 nad bezmenným potokom.

Kurimany, stavba podpernej konštrukcie PIŽMO.

Dňa 11.7.2013 od 02,00 hodiny bude prebiehať betonáž pripravenéj časti mostu a naša spoločnosť bude vykonávať na pilieri č.13 meranie a monitorovanie statických a dynamických zaťažení v závislosti od technologického zaťaženia (doba priebehu betonáže). Meranie uskutočnuje stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline pod vedením prof. Ing. Jána BENČÁTA, PhD.

Na nižšie zobrazenom grafe bude počas celej doby betonáže zobrazovaný stav zaťaženia namáhanej konštrukcie, presne tlakové napätia v kritických prvkoch PIŽMA na pilieri č.13 Červenou čiarou je znázornená limitná hodnota zaťaženia konštrukcie a v stĺpcoch budú zobrazované hodnoty v jednotlivých meracích bodoch konštrukcie T1 až T4.

Stav na úrovni 20 % zaťaženia je: T1=-2,41, T2=-2,625, T3=-2,35, T4=-2,35 v MPa

Stav na úrovni 40 % zaťaženia je: T1=-4,94, T2=-4,58, T3=-4,95, T4=-5,92 v MPa

Stav na úrovni 60 % zaťaženia je: T1=-7,63, T2=-6,27, T3=-7,35, T4=-9,07 v MPa

Stav na úrovni 80 % zaťaženia je: T1=-12,48 T2=-8,41 T3=-11,84 T4=-13,17 v MPa

Stav na úrovni 100 % zaťaženia je: T1=-13,78 T2=-9,21 T3=-14,33 T4=-15,08 v MPa

stavba

live foto kamera

11.07.2013, 13,15

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

Akcia Jánovce

Akcia Jánovce – Stavba podporných oceľových konštrukcií PIŽMO a vodorovných oceľových nosníkov. Diaľničný úsek D1 Jánovce - Jablonov má dĺžku 18,54 km. Na trase diaľnice bude 16 mostov pre jeden dvojpruh, 4 mosty nad diaľnicou, 2 mosty na vetvách križovatky Levoča. Nadväzuje na úsek D1 Mengusovce - Jánovce.

Práce vykonávame v rozsahu:

 • vybudovanie podporných oceľových konštrukcií z materiálu PIŽMO
 • vybudovanie pevnej podpernej skruže z mostného materiálu typu ŽM 16M o rozpätí 2x40 metrov.

Na stavebnom objekte SO 202 Jánovce, kde 3. mostné pole bolo z hľadiska neúnosnosti podložia navrhnuté pevnou podpernou skružou z mostného materiálu typu ŽM 16M a polia 1,2 a 4 sú riešené z pilierového materiálu PIŽMO a vodorovná časť z oceľových nosníkov I500.

Zahájenie Stavby koniec roku 2012, Plánované ukončenie rok 2013

Objednávateľom stavby je spoločnosť VÁHOSTAV – SK, a. s., Žilina.

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

Akcia KURIMANY

Stavba podporných oceľových konštrukcií PIŽMO a vodorovných oceľových nosníkov. Diaľničný úsek D1 Jánovce - Jablonov má dĺžku 18,54 km. Na trase diaľnice bude 16 mostov pre jeden dvojpruh, 4 mosty nad diaľnicou, 2 mosty na vetvách križovatky Levoča. Nadväzuje na úsek D1 Mengusovce - Jánovce.

Na stavebnom objekte SO 206 Kurimany, most v km 5,438 nad bezmenným potokom vystaviame 12 piolerov z pilierového materiálu PIŽMO pre dvojtrám v jednom smere a 9 pilierov z pilierového materiálu PIŽMO pre trojtrám v druhom smere.

Zahájenie aj ukončenie stavby plánované na rok 2013

Objednávateľ: BÖGL a KRÝSL, k.s. - pobočka

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba

stavba